Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Actievoorwaarden
Artikel 18 - Btw terug vragen
Article 18 - VAT returns

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Gameshop Twente

Van Loenshof 2

Telefoonnummer: 053-4349237
Bereikbaar op ma t/m vr: 13.00 t/m 21.00 & za: 10.00 t/m 21.00

E-mailadres: informatie@gameshop-twente.nl
KvK-nummer: 631 992 46

Btw-identificatienummer: NL855134008b01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Actievoorwaarden

- De kortingsactie is alleen geldig in onze webshop.
- Per IP kunnen er maximaal twee accounts aangemaakt worden.
- Per account kan de code maar één keer gebruikt worden.
- Om van de korting gebruik te maken moet u een totaal van 20,00 euro of meer in uw winkelmandje (excl. verzendkosten) hebben.
- Wij behouden echter het recht alle bestellingen te annuleren wanneer wij een betalingsprobleem of fraude verdenken.

Artikel 18 - Btw terug vragen

-Bij Gameshop Twente is het mogelijk achteraf btw terug te vragen voor zendingen buiten de EU.
Hiervoor brengen wij €35,00 excl btw aan administratiekosten in rekening. Indien u vooraf aan de voorwaarden voldoet, dan neemt Gameshop Twente deze kosten voor haar rekening.
Wij verzoeken u uw officiele btw verklaring, kopie ID, uitdraai KVK (niet ouder dan 3 maanden) en uw aan te schaffen producten tenminste 3 werkdagen voor uw aankoop te overleggen (mail: informatie@gameshop-twente.nl)
zodat Gameshop Twente uw gegevens kan controleren, een account kan aanmaken en uw btw factuur op 0% kan maken danwel uw btw op uw bedrijfsrekening kan terugstorten.

Article 18 - VAT returns

At Gameshop Twente it is possible to get VAT returns for shipments outside of the EU.
We will charge €35 (excl VAT) administrative costs if you ask for VAT returns.
We recommend to send us your VAT number, a copy of your ID and your Chamber of Commerce number at least 3 work days in advance so Gameshop Twente can verify your data, make an account for you and make a VAT invoice.
Please let us know in advance what you plan to buy.

Algemene Voorwaarden (AV) Winkel Gameshop Twente

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Toepasselijkheid en kennisneming AV Winkel Gameshop Twente
Artikel   2 - Definities
Artikel   3 - Prijzen
Artikel   4 - Offertes
Artikel   5 - Reservering
Artikel   6 - Eigendomsrecht
Artikel   7 - Betaling
Artikel   8 - Bezorging, inspectie, schade bij aflevering
Artikel   9 - Inspectie en schadeclaims met betrekking tot door klant zelf afgehaalde producten
Artikel 10 - Retour, (om)ruilen
Artikel 11 - Inkoopvoorwaarden gebruikte producten
Artikel 12 - Garantie algemeen
Artikel 13 - Defecte producten
Artikel 14 - Reparaties en garanties
Artikel 15 - Bescherming persoons en/of bedrijfsgegevens
Artikel 16 - Vrijwaring en aansprakelijkheid
Artikel 17 - Overmacht
Artikel 18 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Artikel 1 Toepasselijkheid
en kennisneming Algemene Voorwaarden Winkel Gameshop Twente
1.1 Bij het betreden van de winkel van Gameshop Twente wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Gameshop Twente beschikt over algemene voorwaarden.
1.2 De algemene voorwaarden van Gameshop Twente liggen in de winkel ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens in PDF vorm te raadplegen op www.gameshoptwente.nl
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor Enschede.
1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.
1.5 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Gameshop Twente en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Algemene voorwaarden
  Deze algemene verkoopen inkoopvoorwaarden van Gameshop Twente.
 2. Bedenktijd
  Termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht door een consument.
 3. Consument
  Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Diensten
  Het aanbieden van diensten zoals reparatie van defecte producten, geven van adviezen, als vermeld op de website.
 5. Gameshop Twente
  Is de handelsnaam van de rechtspersoon die feitelijk en statutair eigenaar is, zijnde handelsonderneming Koppenberg B.V., gevestigd en kantoorhoudende in Nederland.
 6. Garantieperiode
  Met de garantieperiode wordt bedoeld de periode waarbinnen het product gratis wordt gerepareerd en/of vervangen, tenzij sprake is van een defect door toedoen van klant en/of onheil van buitenaf. Na de garantieperiode kan het product nog steeds worden gebruikt.
 7. Inkoop
  Gameshop Twente koopt van consument(en) gebruikte producten (hardware, games, etc.) welke aan de door Gameshop Twente daaraan te stellen eisen (minimaal) dienen te voldoen.
 8. Kassabon
  Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Gameshop Twente. De kassabon kan door Gameshop Twente in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan.
 9. Klant
  Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Gameshop Twente een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
 10. Nonconformiteit
  Een product is nonconform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke en/ of fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de nonconformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Onheil van buitenaf leidt nooit tot nonconformiteit.
 11. Overeenkomst
  Iedere overeenkomst die tussen Gameshop Twente en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 12. Overmacht
  Naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, valt onder overmacht alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Gameshop Twente geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Gameshop Twente in redelijkheid niet (meer) kan worden verlangd.
 13. Preorder
  Betreft vooruitbestelling van een nog niet beschikbaar product, waarvan de fabrikant en/of importeur en/of leverancier een verwachte uitgiftedatum kenbaar heeft gemaakt en waarover klant bij binnenkomst product door GameshopTwente wordt geïnformeerd.
 14. Producten
  Onder producten worden zowel nieuwe als gebruikte producten begrepen.
 15. Reserveren
  Het op verzoek van klant achterhouden van een product bij binnenkomst van de levering producten en de klant bij binnenkomst daarover door GameshopTwente wordt geïnformeerd.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De verkoopprijs luidt in euro's inclusief BTW. maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzendof bezorgkosten.
3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de winkel van Gameshop Twente aangeboden producten zijn gehecht, dan wel staan vermeld op, boven of onder het schap waar de betreffende producten door Gameshop Twente zijn geplaatst.
3.3 Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.
3.4 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is c.q. kan zijn, kan de klant geen nakoming eisen.
3.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van een door Gameshop Twente in te huren bezorgservice. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen.
3.6 De inkoopprijs van een gebruikt goed is inclusief BTW.

Artikel 4 Offertes
4.1 Alle door Gameshop Twente uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal veertien dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
4.2. Alle door Gameshop Twente uitgebrachte offertes in geval van inkoop van gebruikte producten zijn vervallen indien aanbieder het bod van Gameshop Twente niet met bekwame spoed heeft geaccepteerd.

Artikel 5 Preorder en Reservering
5.1 Indien een product door Gameshop Twente niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Gameshop Twente om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke preorder of reservering te laten maken voor het betreffende product. Bij preorder of reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan, indien en voor zover de bestelling het bedrag van € 70,overschrijdt. De preorder c.q. reservering heeft tot gevolg dat Gameshop Twente bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt.
5.2 Bij acties kan geen reservering worden gedaan als de actievoorraad is uitverkocht.
5.3 Gameshop Twente houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.
5.4 Wanneer de klant 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn (veertien dagen) komt afhalen, dan is Gameshop Twente gerechtigd om 20% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door Gameshop Twente gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 6 Eigendomsrecht
6.1 Gameshop Twente blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gameshop Twente, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 7 Betaling
7.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering.
7.2 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.
7 .3 Betaling dient in contanten, middels PIN, bancair of per creditcard plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders en schriftelijk is overeen gekomen. Betaling met creditcard zonder PIN is alleen toegestaan als de klant een geldig identiteitsbewijs toont.
7 .4 Tegoedbonnen en cadeaubonnen kunnen tegen contant geld worden ingewisseld. Alsdan is Gameshop Twente gerechtigd om 33% van het tegoed in te houden/in rekening te brengen om de door Gameshop Twente gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8 Bezorging, inspectie, schade bij aflevering
8 .1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van een door Gameshop Twente in te huren bezorgservice. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Gameshop Twente in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van Gameshop Twente waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. De verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur.
8 .2 Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met Gameshop Twente om de gegevens te wijzigen.
8.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van een bezorgservice wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Gameshop Twente op een latere datum en tijdstip contact zal worden opgenomen met de klant.
8.4 Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met Gameshop Twente voor een indicatie van het tijdstip van bezorging (vóór of ná de middag). Bezorgen vindt plaats vanaf 8.00 uur. Op zonen feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag bezorgd.
8.5 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, kunnen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.
8.6 Aflevering geschiedt af bedrijf Gameshop Twente, waar de overeenkomst tot stand komt.
8.7 Gameshop Twente adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Gameshop Twente in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorg dragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.
8.8 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Gameshop Twente de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

Artikel 9 Inspectie en schadeclaims met betrekking tot door klant zelf afgehaalde producten
9.1 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Gameshop Twente de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

Artikel 10 Retour, ruilen
10.1 De klant kan bij Gameshop Twente aangekocht(e) product(en) omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
10.2 Retournering van een bij Gameshop Twente gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is voor de klant die tevens consument is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop c.q. ontvangst van het product en/of bestelling van de dienst. Gameshop Twente is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop en ontvangst terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
b. Het product dient aangekocht te zijn bij Gameshop Twente.
c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
d. Het product is ongebruikt.
10.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
a. Prepaiden softwarepakketten.
b. Licentiegebonden producten.
c. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten.
d. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.
10.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Gameshop Twente het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.
10.5 Indien Gameshop Twente uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Gameshop Twente het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een tegoedbon.

Artikel 11 Inkoopvoorwaarden gebruikte producten
11.1 Gameshop Twente is bereid gebruikte producten zoals hardware c.q games van consument te kopen, indien en voor zover deze producten voldoen aan de door Gameshop Twente daaraan te stellen eisen, zoals dat het aangeboden product compleet dient te zijn en zich in goede staat dient te bevinden. Gameshop Twente behoudt zich het recht voor om om haar moverende redenen aangeboden producten te weigeren.
11.2 Nadat overeenstemming over de inkoop is bereikt en de klant heeft ingestemd met de (hoogte van de) vergoeding is de inkoop van het product definitief en kan de consument de inkoop van het product door Gameshop Twente niet herroepen c.q. zich bedenken.
11.3 Consument die (een) dergelijk product(en) te koop aanbiedt dient 18 jaar of ouder te zijn en dient zich te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
11.4 Consument heeft bij verkoop van een product(en) de mogelijkheid om te kiezen uit betaling in de vorm van een tegoedbon of betaling a contant. De vergoeding bij uitgifte waardebonnen is afgerond 33,33 procent hoger dan bij betaling in contanten.
11.5 Gameshop Twente is nimmer aansprakelijk voor de herkomst van een ingekocht product en kan daarvoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.
11.6 Indien en voor zover Gameshop Twente wordt aangesproken door een derde die de eigendom van het ingekochte product pretendeert en/of bewijst, is de verkoper van het product aansprakelijk voor alle schade die Gameshop Twente dientengevolge lijdt en is de verkoper verplicht Gameshop Twente volledig te vrijwaren. Gameshop Twente behoudt zich in dat geval het recht voor alle overige schade die zij dientengevolge lijdt eveneens op verkoper te verhalen.
11.7 Gameshop Twente stelt alles in het werk om verdachte transacties zoveel mogelijk op te
sporen en zal, indien daarvan sprake, bevoegde instanties op de hoogte stellen c.q. inlichten.

Artikel 12 Garantie algemeen
12.1 Gameshop Twente houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie bij aanschaf nieuwe producten en verlening van diensten. In geval van aanschaf gebruikte producten geldt een garantietermijn van drie maanden.
12.2 Gameshop Twente kan niet garanderen dat elk gebruikt product nog de originele handleiding bevat.
12.3 De klant kan alleen garantie claimen bij Gameshop Twente wanneer het product bij haar is aangekocht c.q. de dienst door haar is verricht.
12.4 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product en/of de dienst. De kassabon dient als garantiebewijs.
12.5 Gameshop Twente is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.
12.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten.
12.7 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Gameshop Twente niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Gameshop Twente is.
12.8 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

Artikel 13 Defecte producten
13.1 Defecte producten kunnen bij Gameshop Twente worden aangeboden. Het product dient dan wel in de winkel of via de webshop van Gameshop Twente te zijn aangekocht.
13.2 Bij producten met een ophaalen bezorgservice kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of Gameshop Twente. Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Gameshop Twente altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumentenkooprecht geschied.
13.3 Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in lid 1, kan of doet Gameshop Twente geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan (een) nonconformiteit.
13.4 Gameshop Twente stuurt alle aangeboden defecte producten door naar een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen nonconformiteit).
13.5 Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Gameshop Twente het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten.
13.6 Gameshop Twente is verplicht om producten, waarbij het defect te wijten is aan een nonconformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode.
13.7 Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie bij aanschaf nieuwe producten is het aan Gameshop Twente om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.
13.8 Wanneer de garantie van het nieuwe product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Gameshop Twente deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave.
13.9 Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek bij normaal gebruik aan het product te wijten is. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de
klant.
13.10 Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt naar rato van de leeftijd van het product aan de reparatiekosten.
13.11 Indien de klant niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil die de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Gameshop Twente de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.
13.12 Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet worden ontbonden door de klant.

Artikel 14 Reparaties en garanties
14.1 Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij Gameshop Twente als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest.
14.2 Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Gameshop Twente drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld.
14.3 Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Gameshop Twente is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
14.4 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.
14.5 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Gameshop Twente worden afgegeven.
14.6 Gameshop Twente is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Gameshop Twente de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.
14.7 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Gameshop Twente de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Gameshop Twente het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

Artikel 15 Bescherming persoons en/of bedrijfsgegevens
15.1 Gameshop Twente gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens, met inachtneming van haar Privacy en cookiebeleid en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
15.2 De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Gameshop Twente tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft en producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.
15.3 De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.
15.4 De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Gameshop Twente heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.
15.5 Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per email aan Gameshop Twente te laten weten.

Artikel 16 Vrijwaring en aansprakelijkheid
16.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
16.2 Gameshop Twente is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product c.q. verrichte dient exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gameshop Twente wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
16.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld.
16.4 Gameshop Twente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.
16.5 Gameshop Twente is in geval van aanschaf gebruikte product(en) niet aansprakelijk voor eventuele gebruikte codes voor downloadable content, of gebruikte codes voor online play.
16.6 Gameshop Twente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.
16.7 De klant is verplicht om Gameshop Twente in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.
16.8 Gameshop Twente is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.

Artikel 17 Overmacht
17.1 In geval van overmacht aan de zijde van Gameshop Twente heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Gameshop Twente in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Gameshop Twente bij behoorlijke nakoming niet zou hebben behaald. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Gameshop Twente.

Artikel 18 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
18.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Webshop

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Toepasselijkheid en definities
Artikel   2 - Identiteit onderneming c.q. ondernemer
Artikel   3 - Doelgroep en aanbod
Artikel   4 - Het tot stand komen van overeenkomsten
Artikel   5 - Betaling
Artikel   6 - Bedenktermijn / herroepingsrecht
Artikel   7 - Levering
Artikel   8 - Bezorging, inspectie, schade bij aflevering
Artikel   9 - Inspectie en schadeclaims met betrekking tot door klant zelf afgehaalde producten
Artikel 10 - Retour, (om)ruilen
Artikel 11 - Inkoopvoorwaarden gebruikte producten
Artikel 12 - Garantie algemeen
Artikel 13 - Defecte producten
Artikel 14 - Reparaties en garanties
Artikel 15 - Bescherming persoons en/of bedrijfsgegevens
Artikel 16 - Vrijwaring en aansprakelijkheid
Artikel 17 - Overmacht
Artikel 18 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze (specifieke) aanvullende algemene voorwaarden webshop zijn, evenals de algemene voorwaarden webshop van Gameshop Twente, van toepassing op elk aanbod van de webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst  op afstand tussen Gameshop Twente en de klant.

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bezoeker
  De natuurlijk- of rechtspersoon die de website “gameshop-twente.nl” opent en de pagina’s van de website bezichtigd.
 2. Cadeaubon
  Een waardebon waarvan de waarde vooraf is betaald.
 3. Dienst(en)
  De door of namens Gameshop Twente, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, reparaties, onderhoud en vervanging van onderdelen en/of goederen
 4. Digitaal product
  Een digitaal product is een informatieproduct dat na aankoop te downloaden of te bekijken is op/via het internet, bijvoorbeeld: e-book, online video, audiobook, games.
 5. Webshop
  De Webshop is de digitale winkel op de website “gameshop-twente.nl”
 6. Klant
  Degene met wie de overeenkomst door de Webshop is gesloten.
 7. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen de webshop en de klant, op grond waarvan de webshop de door de klant bestelde artikelen zal leveren en/of te verlenen diensten zal verrichten.
 8. Product Onder product wordt zowel het fysieke als digitale product begrepen.
 9. Tegoedbon
  Een door Gameshop Twente uitgegeven waardebon, uitgegeven ter compensatie van een geretourneerd product of dienst of inkoop.

Artikel 2 - Identiteit onderneming c.q. ondernemer

2.1. Klanten gaan bij bezorging van de bestelde goederen c.q. het verlenen van diensten een contractuele relatie aan met:
Gameshop Twente, hetwelk een handelsnaam is van handelsonderneming Koppenberg B.V., gevestigd zie kvk.nl voor actuele bedrijfsinformatie.

E-mail: webshop@gameshop-twente.nl

2.2 Klanten gaan bij afhalen van de bestelde goederen c.q. verleende diensten een contractuele relatie aan met:

Gameshop Twente, gevestigd te 7511 HG Enschede aan het van Loenshof 2. Handelsonderneming Koppenberg B.V. staat in voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 3 - Doelgroep en aanbod

3.1 De webshop gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die wonen in landen die de webshop accepteert als zijnde lever adres.

3.2 De klant hoeft zich voorafgaand niet verplicht registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod van Gameshop Twente. Het is mogelijk om als ‘gast’ een (of meer) overeenkomst(en) aan te gaan, hierbij zijn wel vereiste basisgegevens voor de verzending, bevestiging en legitimatie vereist.

3.3 De Webshop richt zich voornamelijk op particuliere klanten.

3.4 Gameshop Twente streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Gameshop Twente.

Artikel 4 - Het tot stand komen van overeenkomsten

4.1 Gameshop Twente biedt goederen en diensten te koop aan via de Webshop.

4.2 De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten en/of diensten kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de klant gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen. Het is daarentegen ook mogelijk om als ‘gast’ een (of meer) overeenkomst(en) aan te gaan, hierbij zijn wel vereiste basisgegevens voor de verzending, bevestiging en legitimatie vereist. De prijs staat aangegeven bij de producten en diensten. Prijzen zijn inclusief BTW.

4.3 Wanneer een klant betaalt met een webshoptegoed komt de overeenkomst tot stand als de klant op de knop "bestelling met betalingsverplichting", hierna te noemen: "betalen" klikt.

4.4 Indien de klant betaalt met een creditcard of een andere betaalmethode komt de overeenkomst tot stand als de klant op de knop "betalen" klikt.

4.5 Wanneer de klant bij aflevering aan huis betaalt (rembours), komt de overeenkomst tot stand als de klant op de knop “betalen” klikt.

4.6 Bij het plaatsen van de bestelling of aanvragen van een dienstverlening, wordt na het klikken op de knop “betaling afronden” de klant gevraagd de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

4.7 De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling c.q. aanvraag dienstverlening op het bij de registratie opgegeven e-mailadres.

4.8 Indien de klant die tevens consument is digitale producten per direct wenst te downloaden dient de klant na het klikken op de knop “betaling afronden” in te stemmen met afzien van de bedenktermijn. Gameshop Twente zal alle informatie over de aankoop en het afzien van de bedenktijd op het bij de registratie opgegeven e-mailadres bevestigen, alvorens het product voor de klant is te downloaden. 

4.9 Gameshop Twente is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

4.10 De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen en/of diensten aan de klant te leveren.

4.11 Wederverkoop van onze producten is alleen akkoord naar toestemming.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Bij betaling gelden de regels van de paymentprovider die de betaling afwikkelt:

 • betalingen per creditcard worden afgewikkeld door European Merchant Services B.V. te Diemen;
 • betalingen per PIN worden afgewikkeld door CCV Pay te Arnhem;
 • betalingen per -webshoptegoed worden afgewikkeld door het te betalen bedrag af te boeken van het tegoed

5.2 Bij goederen die betaald zijn met webshoptegoed en worden geretourneerd betaald Gameshop Twente de consument ook terug in webshoptegoed. Dit webshoptegoed heeft (minimaal) dezelfde voorwaarden als de ter betaling ingeleverde webshoptegoed.

Artikel 6 - Bedenktermijn / herroepingsrecht

6.1 De bedenktermijn gaat voor fysieke producten in vanaf datum ontvangst product(en), voor diensten vanaf datum dat de dienst is besteld.

6.2 Uitgesloten van de bedenktermijn zijn:

 • Op maat gemaakte producten.
 • Cd/dvd en softwarepakketten waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Gedownloade digitale producten.

Artikel 7 - Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het huisadres dat de klant aan Gameshop Twente heeft opgegeven dan wel het adres van Gameshop Twente.

7.2 Gameshop Twente zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

7.3 Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk e?e?n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal Gameshop Twente het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dit bericht, terugbetalen.

Artikel 8 - Bezorging, inspectie, schade bij aflevering

8.1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van een door Gameshop Twente in te huren bezorgservice. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Gameshop Twente in rekening worden gebracht aan de klant. Binnenlands bezorgen kost €1,88 en is gratis vanaf €50. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten in het buitenland is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van Gameshop Twente waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. De verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur.

8.2 Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met Gameshop Twente om de gegevens te wijzigen.

8.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van een bezorgservice wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door de bezorgservice op een latere datum en tijdstip contact zal worden opgenomen met de klant. Levertijden zijn onder voorbehoud te vinden op elke individuele productpagina bij het product.

8.4 Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met Gameshop Twente voor een indicatie van het tijdstip van bezorging (vo?o?r of na? de middag). Bezorgen vindt plaats vanaf 8.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag bezorgd.

8.5 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, kunnen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

8.6 Aflevering geschiedt af bedrijf Gameshop Twente, waar de overeenkomst tot stand komt.

8.7 Gameshop Twente adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Gameshop Twente in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorg dragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

8.8 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Gameshop Twente de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

Artikel 9 - Inspectie en schadeclaims met betrekking tot door klant zelf afgehaalde producten

9.1 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Gameshop Twente de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

Artikel 10 - Retour/ (om)ruilen

10.1 De klant kan bij Gameshop Twente aangekocht(e) product(en) omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

10.2 Retournering van een bij Gameshop Twente gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is voor de klant die tevens consument is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop c.q. ontvangst van het product en/of bestelling van de dienst. Gameshop Twente is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop en ontvangst terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 2. Het product dient aangekocht te zijn bij Gameshop Twente.
 3. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
 4. Het product is ongebruikt.
 5. Indien seal/blister/gesloten verpakking intact is.

10.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

 1. Prepaid- en softwarepakketten.
 2. Licentie gebonden producten.
 3. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten.
 4. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.
 5. Gedownloade digitale producten.
 6. Speciaal bestelde artikelen voor een klant.

10.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord - door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Gameshop Twente het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

10.5 Indien Gameshop Twente uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Gameshop Twente het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een tegoedbon.

Artikel 11 - Inkoopvoorwaarden gebruikte producten

11.1 Gameshop Twente is bereid gebruikte producten zoals hardware en/of games van consument te kopen, indien en voor zover deze producten voldoen aan de door Gameshop Twente daaraan te stellen eisen, zoals dat het aangeboden product compleet dient te zijn en zich in goede staat dient te bevinden. Gameshop Twente behoudt zich het recht voor om om haar moverende redenen aangeboden producten te weigeren.

11.2 Nadat overeenstemming over de inkoop is bereikt en de klant heeft ingestemd met de (hoogte van de) vergoeding is de inkoop van het product definitief en kan de consument de inkoop van het product door Gameshop Twente niet herroepen c.q. zich bedenken.

11.3 Consument die (een) dergelijk product(en) te koop aanbiedt dient 18 jaar of ouder te zijn en dient zich te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

11.4 Consument heeft bij verkoop van een product(en) de mogelijkheid om te kiezen uit betaling in de vorm van een tegoedbon of betaling a contant. De vergoeding bij uitgifte contant is 33 procent lager dan bij betaling in tegoed.

11.5 Gameshop Twente is nimmer aansprakelijk voor de herkomst van een ingekocht product en kan daarvoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.

11.6 Indien en voor zover Gameshop Twente wordt aangesproken door een derde die de eigendom van het ingekochte product pretendeert en/of bewijst, is de verkoper van het product aansprakelijk voor alle schade die Gameshop Twente dientengevolge lijdt en is de verkoper verplicht Gameshop Twente volledig te vrijwaren. Gameshop Twente behoudt zich in dat geval het recht voor alle overige schade die zij dientengevolge lijdt eveneens op verkoper te verhalen.

11.7 Gameshop Twente stelt alles in het werk om verdachte transacties zoveel mogelijk op te sporen en zal, indien daarvan sprake, bevoegde instanties op de hoogte stellen c.q. inlichten.

Artikel 12 - Garantie algemeen

12.1 Gameshop Twente houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie bij aanschaf nieuwe producten en verlening van diensten. In geval van aanschaf gebruikte producten en reparatie aan of van een (gebruikt) product geldt een garantietermijn van drie maanden.

12.2 Gameshop Twente kan niet garanderen dat elk gebruikt product nog de originele handleiding bevat.

12.3 De klant kan alleen garantie claimen bij Gameshop Twente wanneer het product bij haar is aangekocht c.q. de dienst door haar is verricht.

12.4 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product en/of de dienst. De kassabon dient als garantiebewijs.

12.5 Gameshop Twente is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

12.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten.

12.7 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Gameshop Twente niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Gameshop Twente is.

12.8 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

Artikel 13 - Defecte producten

13.1 Defecte producten kunnen bij Gameshop Twente worden aangeboden. Het product dient dan wel in de winkel of via de webshop van Gameshop Twente te zijn aangekocht.

13.2 Bij producten met een ophaal- en bezorgservice kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of Gameshop Twente. Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Gameshop Twente altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumentenkooprecht geschied.

13.3 Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in lid 1, kan of doet Gameshop Twente geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan (een) non-conformiteit.

13.4 Gameshop Twente stuurt alle aangeboden defecte producten door naar een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit).

13.5; Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Gameshop Twente het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten.

13.6 Gameshop Twente is verplicht om producten, waarbij het defect te wijten is aan een non- conformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode.

13.7 Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie bij aanschaf nieuwe producten is het aan Gameshop Twente om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.

13.8 Wanneer de garantie van het nieuwe product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Gameshop Twente deze afwijzing onderbouwen.

13.9 Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek - bij normaal gebruik - aan het product te wijten is. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant.

13.10 Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt - naar rato van de leeftijd van het product - aan de reparatiekosten.

13.11 Indien de klant niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil die de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Gameshop Twente de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.

13.12 Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet worden ontbonden door de klant.

Artikel 14 - Reparaties en garanties

14.1 Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij Gameshop Twente als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest.

14.2 Klant dient bij het ter reparatie aanbieden van het product het daarvoor bestemde innameformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Na ontvangst van het product en betaling van de onderzoekskosten zal door Gameshop Twente (of een door haar ingeschakelde derde) een diagnose worden uitgevoerd om (de oorzaak van) het defect vast te stellen. Gameshop Twente probeert zo veel mogelijk bij de inname van de producten te beoordelen of sprake is van reparatie onder garantie.

14.3 Gameshop Twente zal de reparatie van het product uitvoeren tegen de voorafgaand aangegeven kosten, eventueel te vermeerderen met (aanvullende) kosten voor te vervangen onderdelen, welke na een diagnose middels een prijsopgave aan klant per email worden voorgelegd. Indien de reparatiewerkzaamheden plaatsvinden op basis van garantie dan dient dat expliciet te zijn overeengekomen tussen Gameshop Twente en klant.

14.4 Gameshop Twente behoudt zich het recht voor om het product zonder uitgevoerde reparatie aan klant te retourneren, met behoud van de vooraf betaalde onderzoekskosten, indien tijdens de werkzaamheden van Gameshop Twente een defect of fout naar voren komt die ontstaan is door software, het gebruik van onderdelen die oorspronkelijk niet bij het product waren inbegrepen of vanwege schade die is ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik, door (andere) oorzaken van buitenaf of schade veroorzaakt door de vervoerder of ongeautoriseerd servicepunt.

14.5 Indien het uitvoeren van de werkzaamheden door Gameshop Twente arbeid en/of onderdelen vergt die niet eerder zijn gespecificeerd dan mag Gameshop Twente klant om toestemming vragen voor een nieuwe schatting van de kosten. Indien klant niet akkoord gaat met deze kosten dan mag Gameshop Twente het product on-gerepareerd retourneren en is klant gehouden om de kosten van de diagnose (en eventueel reeds verrichte werkzaamheden) te vergoeden aan Gameshop Twente. Indien Gameshop Twente niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving van deze kosten aan klant heeft vernomen en/of klant niet binnen vijf werkdagen reageert, wordt klant geacht akkoord te zijn met

de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

14.6 Gameshop Twente staat in voor het deugdelijk en werkzaam vervangen van onderdelen volgens opdracht, maar kan niet garanderen dat schade op andere onderdelen op een later tijdstip als gevolg van vocht, val, druk of stootschade alsnog kunnen manifesteren.

14.7 Bij het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden aan het product kan Gameshop Twente nieuwe of qua betrouwbaarheid en prestatie zo goed als nieuwe onderdelen of product(en) gebruiken. Alle vervangen onderdelen of product(en) worden eigendom van Gameshop Twente. De vervangende onderdelen worden eigendom van de klant.

14.8 Op geleverde vervangende product(en) of onderdelen en plaatsing ervan zit 90 dagen garantie of de garantie van de originele overeenkomst.

14.9 Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Gameshop Twente is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

14.10 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.

14.11 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Gameshop Twente worden afgegeven.

14.12 Gameshop Twente is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Gameshop Twente de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

14.13 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Gameshop Twente de al dan niet gerepareerde product(en) uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Gameshop Twente het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

14.14 Indien de klant, al dan niet op basis van garantie, Gameshop Twente opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen 60 dagen nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de klant, dan is Gameshop Twente gerechtigd om administratie- en opslagkosten voor het product in rekening te brengen aan klant. De opslagkosten worden vastgesteld op een bedrag van € 2,50 (inclusief BTW) per dag, ingaande vanaf de dag waarop aan klant kenbaar is gemaakt dat het product gereed is. Na voldoening van alle kosten wordt het product aan klant vrijgegeven.

14.15 Indien de klant, al dan niet op basis van garantie, Gameshop Twente opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen 90 dagen nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de klant, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten gunste van Gameshop Twente, hetgeen betekent dat het product daardoor eigendom van Gameshop Twente is geworden. De klant zal alsdan Gameshop Twente vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De klant blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoeks- en reparatiekosten verschuldigd.

Artikel 15 - Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

15.1 Gameshop Twente gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens, met inachtneming van haar Privacy - en cookiebeleid en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.

15.2; De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Gameshop Twente tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van (nieuwe) producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die klant gekocht en/of diensten die klant afgenomen heeft, of over producten en/of diensten waarvan wij verwachten dat klant deze zullen aanspreken op basis van eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten en/of diensten zal afnemen van vergelijkbare diensten door andere klanten.

15.3 De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.

15.4 De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Gameshop Twente heeft de verplichting op zich genomen gehoor te geven aan deze verzoeken.

15.5 Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan Gameshop Twente te laten weten.

Artikel 16 - Vrijwaring en aansprakelijkheid

16.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.

16.2 Gameshop Twente is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product c.q. verrichte dient exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gameshop Twente wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.

16.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld.

16.4 Gameshop Twente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.

16.5 Gameshop Twente is in geval van aanschaf gebruikte product(en) niet aansprakelijk voor eventuele gebruikte codes voor downloadbare content, of gebruikte codes voor online play.

16.6 Gameshop Twente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.

16.7 De klant is verplicht om Gameshop Twente in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

16.8 Gameshop Twente is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.

Artikel 17 - Overmacht

17.1 In geval van overmacht aan de zijde van Gameshop Twente heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Gameshop Twente in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Gameshop Twente bij behoorlijke nakoming niet zou hebben behaald. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Gameshop Twente.

Artikel 18 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2; Deze aanvullende alsmede de algemene verkoopvoorwaarden Webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met Gameshop Twente Webshop aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de gelegenheid deze aanvullende - en de algemene verkoopvoorwaarden Webshop in te zien.

18.3 In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.

18.4 Geschillen worden beslecht via de klachtenregeling van Gameshop Twente en/of de geschillenregeling van de Stichting Webwinkelkeur en/of volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels.

18.5 Bij strijd tussen de algemene verkoop voorwaarden webshop en de aanvullende algemene voorwaarden webshop hebben de laatstgenoemde voorwaarden voorrang boven de eerstgenoemde.

18.6 In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over onze algemene verkoopvoorwaarden Webshop en onze aanvullende algemene voorwaarden webshop.

U kunt ons als volgt bereiken:

webshop@gameshop-twente.nl

Bezoek Gameshop-twente.nl op ShopMania